Tripadvisor & Holiday Check
Tripadvisor & Holiday Check

Tripadvisor & Holiday Check

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία & παρακολούθηση επαγγελματικού προφίλ σε ιστοτόπους ταξιδιωτικού περιεχομένου (TripAdvisor, Holidaycheck)

Το TripAdvisor & το Holidaycheck αποτελούν τους μεγαλύτερους αναξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης τουριστικών καταλυμμάτων, είτε το γνωρίζετε είτε όχι ειναι πολύ πιθανό να υπάρχει καταχώρηση του ξενοδοχείου σας σε αυτά τα websites. Εμείς αναλαμβάνουμε τη δημιουργία προφίλ του ξενοδοχείου ή την ανάκτηση της ιδιοκτησίας του σε περίπτωση που ήδη έχει δημιουργηθει απο κάποιον πελάτη. Είναι πλέον σύνηθες για τους πελάτες αλλά ακόμα και για τους ΤourOperators να συμβουλεύονται αυτές τις πηγές πριν απο οποιαδήποτε κράτηση. Έτσι, φροντίζουμε για την εύρυθμη και ελκυστική εμφάνιση όλων των παραπάνω με σκοπό τη μεγιστοποιήση της μετατροπής επισκεπτών της σελίδας σε πελάτες.